Hiển thị
  13/12/2016

Chuyên mục Khoa Học Kĩ Thuật Ứng Dụng Phân Con Lười: Tại sao bón phân Con Lười Lúa chín sớm hơn?

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých Giải thích lý do bón Phân Con Lười cho lúa thì lúa chín hơn lúa bón phân thông thường từ 5 - 10 ngày.

Các giải thưởng