Hiển thị
  24/08/2019

Nông dân tỉnh Long An ứng dụng Phân bón Công Nghệ sinh học cho Lúa đến nay đã cho kết quả tuyệt vời

Nông dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An sử dụng Phân bón Công Nghệ Sinh Học Hiệu Con Lười cho Lúa Nếp thời gian sinh trưởng 85 ngày đến nay đã có thành quả:

  13/08/2019

Tác giả Vua Lười

Các giải thưởng