BỘ SẢN PHẨM PHÂN CON LƯỜI

Ưu Điểm Phân Con Lười

1 - BÓN 1 ĐẾN 2 LẦN CHO CẢ VỤ

2 - GIẢM SÂU BỆNH

3 - TĂNG NĂNG SUẤT

4 - TĂNG CHẤT LƯỢNG

5 - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

6 - TƠI XỐP ĐẤT

Các giải thưởng