BỘ SẢN PHẨM PHÂN CON LƯỜI

Ưu Điểm Phân Con Lười

1 - BÓN 1 ĐẾN 2 LẦN CHO CẢ VỤ2 - GIẢM SÂU BỆNH 3 - TĂNG NĂNG SUẤT4 - TĂNG CHẤT LƯỢNG 5 - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 6 - TƠI XỐP ĐẤT


Các giải thưởng