BỘ SẢN PHẨM PHÂN CON LƯỜI

Ưu Điểm Phân Con Lười

1 - BÓN 2 ĐẾN 3 LẦN CHO CẢ VỤ 2 - GIẢM SÂU BỆNH 3 - TĂNG NĂNG SUẤT 4 - TĂNG CHẤT LƯỢNG 5 - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 6 - TƠI XỐP ĐẤT


Các giải thưởng